วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คำศัพท์อาเซียน


1. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :
>>ASEAN : The Association of South East Asian Nations
      2.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  
 >>ASEAN Security Community – ASC
      3.One  Vision, One Identity, One Community
 >>หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งอัตลักษณ์  หนึ่งประชาคม
       4.Bangkok Declaration
>>  ปฏิญญากรุงเทพ
        5.ASEAN Charter
>>กฎบัตรอาเซียน
         6.ASEAN Secretariat
>>สำนักเลขาธิการอาเซียน
         7.  ASEAN Free Trade Area - AFTA
>> เขตการค้าเสรีอาเซียน
         8.ASEAN’s Way
>>วิถีทางอาเซียน
        9.ASEAN Community
 >> ประชาคมอาเซียน
       10.ASEAN Member States
 >> ประเทศสมาชิกอาเซียน